Käyttöehdot

HELSINGIN ALLERGIA- JA ASTMAYHDISTYS RY KOSMETIIKAN
ALLERGIAPORTAALIN KÄYTTÖEHDOT
Päivitetty 1.10.2020

1. Yleistä

Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys ry:n ylläpitämän kosmetiikan Allergiaportaalin palveluihin (https://www.kosmetiikka-allergia.fi/).

Kosmetiikan Allergiaportaalin palvelua käyttävän (jäljempänä asiakas) on hyväksyttävä nämä käyttöehdot itseään sitoviksi päästäkseen rekisteröitymään ja käyttämään palvelua.

2. Rekisteröityminen

Asiakas liittyy palveluun rekisteröitymällä käyttäjäksi kosmetiikan Allergiaportaalin sivuilla ja hyväksymällä siellä nämä palvelun käyttöehdot itseään sitoviksi. Rekisteröitymisen yhteydessä asiakas valitsee itselleen palvelun käytön mahdollisesti edellyttämän käyttäjätunnuksen ja salasanan. Istunto vanhenee puolen tunnin kuluttua, jos käyttäjä on käyttämättä järjestelmää. Tietosuojan vuoksi alle 16-vuotiaat eivät voi rekisteröityä ilman vanhempien suostumusta.

3. Palvelun sisältö

Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys pyrkii siihen, että sen palvelut ovat mahdollisimman korkeatasoisia ja tiedot ajantasaisia. Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys vastaa palvelun toimituksellisesta sisällön lainmukaisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta. Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys ei vastaa palvelussa olevilla keskustelu- tai muilla vastaavilla palstoilla esitetyistä näkemyksistä tai mielipiteistä.

Kosmetiikan Allergiaportaalin tietokanta sisältää Tuotesarjat tietokannassa -sivulla lueteltujen sarjojen yksittäisten tuotteiden tuoteselosteita. Näiden tietojen perusteella tietokannasta voidaan tulostaa listaukset allergiselle yksilöllisesti sopivista tuotteista. Tiedot tuotteista yhdistys on saanut tuotteiden valmistajilta ja maahantuojilta. Yritykset ovat vastuussa tuotetietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys ei vastaa yritysten vastuulla olevista tuotteiden ja niiden ainesosien ajantasaisuudesta. Käyttäjällä itsellään on myös aina tuotteen hankinnan yhteydessä velvollisuus tarkistaa tuotteen kaikki tiedot, kuten ainesosaluettelo ja tuotteen soveltuvuus tarkoitettuun käyttöön.

Palveluntuottaja ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle kosmetiikan Allergiaportaalin mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista tai sisällön muuttamisesta tai palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai oikeudenmenetyksistä.

Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys kehittää palvelua jatkuvasti. Yhdistyksellä on oikeus muuttaa palvelua ja sen sisältöä osana normaalia toimintaansa. Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys pidättää itsellään oikeuden lopettaa palvelun tuottaminen, mikäli toiminnan olosuhteet muuttuvat merkittävästi. Tästä ilmoitetaan palvelun omilla sivuilla hyvissä ajoin ennen lopettamista.

4. Palvelun käytettävyys

Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys tekee parhaansa, jotta palvelu olisi asiakkaan käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys ei kuitenkaan vastaa palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys ei vastaa palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista palveluun sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista osapuolista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista.

Helsingin Allergia- ja Astmayhdistyksellä on oikeus keskeyttää palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista.

5. Oikeudet

Palvelun sisältö on tekijänoikeuden suojaama. Palvelussa olevaan aineistoon saattaa myös sisältyä lailla suojattuja tavaramerkkejä.

Palvelun kaikki oikeudet ovat Helsingin Allergia- ja Astmayhdistyksellä. Asiakas ei saa tällä sopimuksella mitään palveluun liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää palvelua näiden käyttöehtojen ja mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen mukaisesti.

6. Asiakkaan oikeus käyttää palvelua

Asiakas saa oikeuden käyttää palvelua rekisteröityessään näiden käyttöehtojen ja mahdollisissa palvelukohtaisissa ehdoissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti.

Asiakas on tietoinen, että vaikka kosmetiikan Allergiaportaalin palvelun kautta voi olla pääsy muiden palveluntuottajien palveluihin, saattaa näiden palveluiden käyttäminen edellyttää erillistä rekisteröitymistä.

Asiakas saa käyttää palvelua vain omiin tarkoituksiinsa. Asiakas ei ole oikeutettu valmistamaan tai valmistuttamaan palvelun sisällöstä kappaleita (kopioita) eikä saattamaan sen sisältöä tai sen osaa yleisön saataviin levittämällä, välittämällä, esittämällä tai näyttämällä sitä julkisesti. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus valmistaa palvelun sisällöstä muutama kappale omaa yksityistä ei-kaupallista käyttöään varten tai muissa lain nimenomaisesti sallimissa tapauksissa.

Asiakas sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on hyvän tavan tai lain vastaista sekä olemaan yllyttämättä toista tällaiseen toimintaan. Asiakas sitoutuu myös olemaan lähettämättä, välittämättä tai tallentamatta palveluun tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan lupaa.

Helsingin Allergia- ja Astmayhdistyksellä on oikeus estää edellä tarkoitetun luvattoman aineiston julkaisu palvelussa tai poistaa sellainen aineisto palvelusta. Asiakas vastaa luvattoman aineiston oikeudenhaltijoiden tai muiden kolmansien sen perusteella esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista.

Helsingin Allergia- ja Astmayhdistyksellä on oikeus estää palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että palvelua käytetään edellä mainitun luvattoman aineistoin levittämiseen tai muutoin hyvän tavan tai lain vastaisesti.

Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys ry pidättää itsellään oikeuden evätä tai purkaa tämä sopimus, mikäli yhdistyksen edustajalla on syytä epäillä, että tiedostoa käytetään muuhun kuin ohjelman alkuperäiseen tarkoitukseen.


7. Käyttäjätunnus ja salasana

Asiakas vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun.

Asiakas voi saada kadonneen käyttäjätunnuksen ja salasanan tilalle uudet niin halutessaan. Asiakkaan oikeudet käyttää palvelua voidaan tällöin siirtää uudelle tunnukselle ja salasanalle. Helsingin Allergia- ja Astmayhdistyksellä on oikeus periä asiakkaalta muutoksista ja siirrosta kohtuullinen korvaus.

Helsingin Allergia- ja Astmayhdistyksellä on oikeus muuttaa asiakkaan käyttäjätunnus tai salasana sekä muut palvelun käytön mahdollisesti edellyttämät tunnukset, mikäli tekniset tai muut hyväksyttävät syyt sitä edellyttävät. Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys ei ole tunnusten muuttamisen vuoksi korvausvelvollinen.

8. Henkilötiedot

Asiakkaan tulee antaa Helsingin Allergia- ja Astmayhdistykselle palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset henkilö- ja muut tiedot.

Helsingin Allergia- ja Astmayhdistyksellä on oikeus käsitellä asiakkaan henkilötietoja tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön mukaisesti. Tarkemmat tiedot kosmetiikan Allergiaportaalin henkilötietojen käsittelystä on kuvattu rekisteriselosteessa.

Asiakkaan tiedot tallennetaan Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys ry:n rekisteriin.

Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys ei luovuta asiakkaan tietoja ulkopuolisille tahoille.

Asiakkaalla on lainmukainen oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia varten.

Helsingin Allergia- ja Astmayhdistyksellä on oikeus lähettää asiakkaalle suoramarkkinointia sähköpostilla, mikäli asiakas on rekisteröityessään antanut tähän suostumuksensa.

9. Tietoturva

Asiakas on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Asiakas vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

Asiakkaan tulee välttää henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten viestien välittämistä yhdistykselle sähköpostitse. Yhdistys ei ole velvollinen toteuttamaan avoimen sähköpostin välityksellä annettuja toimeksiantoja tai palvelupyyntöjä. Yhdistyksellä on oikeus asiakkaan pyynnöstä toimittaa sähköpostin välityksellä tietoja asiakkaan määrittelemään sähköpostiosoitteeseen. Yhdistys ei vastaa mistään avoimessa tietoverkossa lähetetyistä viesteistä aiheutuvista välittömistä eikä välillisistä vahingoista.

Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys säilyttää kaikki asiakasta koskevat tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina. Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys järjestää palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa.

10. Laitteet, ohjelmistot ja yhteydet

Asiakas vastaa itse palvelun käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Ne eivät saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa palvelulle tai muille verkon käyttäjille.

11. Palvelun käytöstä aiheutuva vahingonkorvausvelvollisuus

Asiakas on velvollinen korvaamaan Helsingin Allergia- ja Astmayhdistykselle näiden käyttöehtojen, mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen, palvelun käyttöä koskevan sopimuksen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat vahingot.

Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys ei ole velvollinen korvaamaan palvelun käytöstä asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja.

12. Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää palveluun liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta.

Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä palvelun sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt.

13. Käyttöehtojen muuttaminen

Näitä käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin kosmetiikan Allergiaportaalin palveluihin. Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys ry kehittää jatkuvasti toimintaansa ja siksi pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja sekä mahdollisia palvelukohtaisia ehtoja. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys suosittelee tutustumaan käyttöehtojen sisältöön säännöllisesti.


14. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin käyttöehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamaan palveluun sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus pyytää riitaan kuluttajavalituslautakunnan ratkaisusuositusta.

15. Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamaan palveluun sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.